Quan hệ cổ đông

Tổ chức lấy ý kiến Cổ Đông về việc miễn nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây:   – Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản – Đơn xin từ nhiệm – Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Xem chi tiết

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020, TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn kính gửi Báo cáo của HĐQT năm 2020, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây:   – BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN NĂM 2020, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2021. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây: – Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn – Phiếu đăng ký dự […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản thông qua kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án thoái vốn khỏi các Công ty con và Công ty liên kết. Chi tiết xin vui lòng xem tại: […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty CP Tập Đoàn Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Tập đoàn Thạch Bàn kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017: TẢI FILE BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095