Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Tập đoàn Thạch Bàn trân trọng thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau: – Mẫu phiếu đăng ký dự họp – Mẫu giấy ủy quyền dự họp

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tập đoàn Thạch Bàn ban hành nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019: Chi tiết xem tại đây

Xem chi tiết

Tổ chức lấy ý kiến Cổ Đông về việc miễn nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây:   – Đơn xin từ nhiệm – Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Xem chi tiết

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020, TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn kính gửi Báo cáo của HĐQT năm 2020, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây:   – BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN NĂM 2020, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2021. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây: – Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn – Phiếu đăng ký dự […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản thông qua kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án thoái vốn khỏi các Công ty con và Công ty liên kết. Chi tiết xin vui lòng xem tại: […]

Xem chi tiết

THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tập đoàn Thạch Bàn thông báo thông qua đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019: Chi tiết xem tại đây

Xem chi tiết

QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ HƯỚNG DẪN

Tập đoàn Thạch Bàn thông báo quy chế bầu cử và hướng dẫn Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: – Phiếu đăng ký dự họp – Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ – Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử – Thư đề cử nhân sự vào BKS – Thư […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty CP Tập Đoàn Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Thông báo mời họp – Thông báo về việc đề cử, ứng cử, bầu cử

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095