Quan hệ cổ đông

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quyết định của HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn – Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Xem tại đây – Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Xem tại đây  

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính Tập Đoàn Thạch Bàn năm 2013 đã được kiểm toán Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Chi tiết xem TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

CTCP GẠCH NGÓI THẠCH BÀN THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014   Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi […]

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn Tải về  

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn Tải về

Xem chi tiết

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Chi tiết xem tại đây

Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quyết định của HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn – Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Xem tại đây – Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Xem tại đây

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn Xem tại đây

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095