Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tập đoàn Thạch Bàn ban hành nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019: Chi tiết xem tại đây

Xem chi tiết

THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tập đoàn Thạch Bàn thông báo thông qua đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019: Chi tiết xem tại đây

Xem chi tiết

QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ HƯỚNG DẪN

Tập đoàn Thạch Bàn thông báo quy chế bầu cử và hướng dẫn Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: – Phiếu đăng ký dự họp – Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ – Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử – Thư đề cử nhân sự vào BKS – Thư […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty CP Tập Đoàn Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Thông báo mời họp – Thông báo về việc đề cử, ứng cử, bầu cử

Xem chi tiết

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỔ ĐÔNG TRONG BẦU CỬ

Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo Quy định về quyền Cổ đông trong bầu cử Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019: Chi tiết: xem tại đây

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095