Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Tập Đoàn Thạch Bàn XEM CHI TIẾT  TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông 2015, Tập đoàn thạch bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán Xem chi tiết  Tại Đây  

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết  Tại Đây  

Xem chi tiết

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016 – MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân và thể nhân), mẫu giấy ủy quyền: Mẫu đăng ký dự họp (Pháp nhân):  Tải về Mẫu đăng ký dự họp (Thể nhân):  Tải về Mẫu giấy ủy quyền:   Tải về  

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095