Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Tập đoàn Thạch Bàn trân trọng thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau: – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – Mẫu phiếu đăng ký dự họp – Mẫu giấy ủy quyền dự họp

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095