Quan hệ cổ đông

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CTCP TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN THÁNG 7/2017

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn tháng 7/2017 Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CTCP TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 CTCP TÂP ĐOÀN THẠCH BÀN

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 CTCP Tâp đoàn Thạch Bàn XEM CHI TIẾT   TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Thạch Bàn 2016 đã được kiểm toán Xem chi tiết   TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2017 công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn: Chi tiết tải    TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

CÔNG VĂN GỬI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 2017 CỦA TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Công văn gửi ủy ban chứng khoán Nhà Nước 2017 của Tập đoàn Thạch Bàn:  

Xem chi tiết

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017 – MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân và thể nhân), mẫu giấy ủy quyền: Mẫu đăng ký dự họp (Thể nhân):  TẢI VỀ Mẫu giấy ủy quyền:   TẢI VỀ  

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095