Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Tập Đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

Báo cáo thường niên 2014 Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 2015 Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY  

Xem chi tiết

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Phiếu đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn Pháp nhân Tại đây Thể nhân Tại đây Giấy uỷ quyền dự họp Tại đây  

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095