Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán Tải về

Xem chi tiết

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Xem chi tiết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2012

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2012 Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi kết thúc năm tài chính 2012 như sau: tải về 1.     Thời gian :          Từ 08h30  ngày 21/04/2013  […]

Xem chi tiết

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân và thể nhân), mẫu giấy ủy quyền: Mẫu đăng ký dự họp (pháp nhân): tải về Mẫu đăng ký dự họp (thể nhân): tải về Mẫu giấy ủy quyền: tải về  

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095