Quan hệ cổ đông

Tổ chức lấy ý kiến Cổ Đông về việc miễn nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây:   – Đơn xin từ nhiệm – Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Xem chi tiết

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2020, TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn kính gửi Báo cáo của HĐQT năm 2020, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây:   – BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN NĂM 2020, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 […]

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn xin thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2021. Chi tiết xin vui lòng xem tại đây: – Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn – Phiếu đăng ký dự […]

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095