ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi kết thúc năm tài chính 2012 như sau: tải về

1.     Thời gian :          Từ 08h30  ngày 21/04/2013  (Chủ nhật).

2.     Địa điểm:        Hội trường Nhà ăn – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn.Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

3.    Thành phần:  Cổ đông sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) 3.000 cổ phần trở lên. Danh sách cổ đông chốt  tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2013.

4.     Nội dung:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012; kế hoạch SXKD năm 2013;

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

4.3. Thông qua báo cáo của HĐQT; báo cáo của BKS;

4.4. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới;

4.5. Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012;

4.6. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5.Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 18/4/2013 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3675 6653

(Có thể đăng ký trực tiếp; hoặc gửi qua Fax: 04.3675 6654 hoặc gửi qua Email: loankh@thachban.com.vn).

6.     Tài liệu họp, mẫu giấy đăng ký dự họp; mẫu giấy uỷ quyền, xin truy cập Website: www.thachban.com.vn

THÔNG BÁO NÀY THAY CHO THƯ MỜI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VỀ ĐẦU TRANGGọi điện thoại

1900.6095