• HOTLINE - 19006095, Miền Bắc - 0931 806 899/ 0243 675 1489, Miền Trung - 090 3895 668, Miền Nam - 0903 687 705

TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 28/07/2019, Tập đoàn Thạch Bàn đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019.

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v1

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v2

Cùng với việc công bố tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã thống nhất chiến lược đầu tư và phát triển kinh doanh của Tập Đoàn Thạch Bàn trong giai đoạn tới.

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v3

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v7


Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Thạch Bàn đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo Tài Chính đã được kiểm toán năm 2018, … 

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v4

 

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v6


Tại cuộc họp, các cổ đông đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Thạch Bàn trong thời gian vừa qua, đồng thời nêu lên một số khuyến nghị tích cực phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới.

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v8

Họp đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Thạch Bàn -v5

 

Đại hội nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu trên, ngoài định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, sự hợp tác của các đối tác thì sự ủng hộ, đồng hành của các cổ đông cũng như cán bộ công nhân viên trong toàn Tập Đoàn Thạch Bàn đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Kết nối cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Bản quyền 2016 thuộc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn