Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Công ty CP Tập Đoàn Thạch Bàn thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Tập đoàn Thạch Bàn kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017: TẢI FILE BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2017

Xem chi tiết

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn Xem chi tiết : Tải file

Xem chi tiết

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG VÀ HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG

Quy chế bầu cử bổ sung: TẠI ĐÂY Hướng dẫn bầu cử bổ sung: TẠI ĐÂY

Xem chi tiết

QUYỀN CỔ ĐÔNG

Thông tin Quyền cổ đông: TẢI VỀ

Xem chi tiết

VỀ ĐẦU TRANG

BACK TO TOP

All search results


preloader